Cyfieithu Amserol

Gwasanaethau Cyfieithu ar Fyr Dro

Labelu Bwyd yn y Farchnad Ryngwladol

Marchnad Newydd, Labelu Newydd erthygl gan Stuart Shotton

Yn sgil e-farchnata a gwasanaethau trafnidiaeth gyflym mae'r cyhoedd yn troi ei sylw at ddiwylliannau gwahanol, gan gynnwys eu bwyd; o ganlyniad gwelwn ymddangosiad o farchnadoedd newydd. Mae sefydlu mewn gwlad newydd yn amser cyffrous i unrhyw fusnes, ac yn cynnig y potensial i dyfu, rhagor o ddadleniad a chynnydd mewn elw.  Ond mae gwledydd newydd yn cyflwyno diwylliannau newydd, ac o bosib fframwaith cyfreithiol gwbl wahanol ag effaith ar sut y marchnatir a chyflwynir eich cynnyrch.
Wrth gwrs mae gan nifer o wledydd datblygedig gofynion rheolaidd eu hunain yn seiliedig ar safonon a adnabyddir ar draws y byd, megis Codex Alimentarius ac ISO (Corff Safonau Rhyngwladol), sydd yn hwyluso crin dipyn o gysondeb rhwng gwledydd yr UE a gweddill y byd.

Ond hyd yn oed o fewn yr UE, mae nifer o wahaniaethau, yn enwedig o fewn y diwydiant bwyd.  Er Enghraifft mae'n annhebygol y byddai hufen iâ o du allan i'r DU yn cyrraedd anghenion Prydeinig, ynglŷn â'r lleiafswm o fraster a phrotein a ddylai fod yn bresennol, neu fwydydd sydd yn cynnwys rhai ychwanegion sydd yn dderbyniol yn Sbaen ond yn annerbyniol yn yr Almaen, o ganlyniad i wahaniaethau sydd i weld rhwng dehongliad a chyfieithiad deddfwriaeth yr UE a'i thrawsgyweiriad dilynol i angen cenedlaethol.

Wrth ystyried hyn mae ymuno â marchnadoedd newydd yn gallu teimlo'n "rhy beryglus", er bod sefydliadau megis FoodChain Europe un gallu helpu chi i leihau'r peryg trwy ddefnyddio ei wybodaeth a chysylltiadau i ddarparu cyngor a gwasanaethau economaidd defnyddiol. Ynghyd â BetterLanguages.com, gall ein harbenigwyr yn eu maes darparu adroddiadau cyn-farchnad ar faterion cyfreithiol ac ymarferol sydd yn effeithio ar farchnadoedd newydd yn ogystal â darparu testun a chadarnhad o'ch pecyn cyfreithiol ar gyfer eich labelu, gyda phris ac amser cwblhau gwell na'n cystadleuaeth.

Stuart Shotton

Rheolwr Gwasanaethau Ymgynghoriaeth

FoodChain Europe Cyf.

The Apprentice: Gwerthu i Ffrancwyr ym Mharis

The Apprentice: Gwerthu i Ffrancwyr ym Mharis

 

Mae rhaglenni tramor The Apprentice yn apelio ata i o hyd, heb law am greu teledu da, mae 'na hefyd rhai gwersi am fusnes rhyngwladol.  Roedd rhaglen neithiwr cystal ag erioed. Os nad ydych wedi ei weld, mae hi ar gael fan hyn BBC i-player. Felly oes gwersi busnes rhyngwladol i ddysgu o'r rhaglen yma?

  • Oes angen siarad Ffrangeg i werthi yn Ffrainc? Fe brofodd y dim ag enillwyd ei bod hi'n bosib gwerthi i'r farchnad Ffrangeg os oes ganoch chi gynnyrch da a'r  cysylltiadau cywir, ond roedd gwahaniaeth amlwg rhwng y sgiliau angenrheidiol wrth werthi i gwmnïau mawr, a cheisio gwerthi i gwmnïau bychain, a chyfathrebu gyda'r cyhoedd.  A fyddech chi yn prynu cynnyrch yn y DU os oedd y pecyn yn Ffrangeg, a'r tîm gwerthiant yn siarad Ffrangeg yn unig.
  • Profodd Melodie nad yw cyfathrebu yn yr iaith leol yn ddigon ar ben ei hunain. Yn fy marn i, hi wnaeth colli'r dasg i'w dîm, ac fe ddylai wedi ei ddiswyddo.  Un o'i gamgymeriadau oedd siarad at bobl yn lle gwrando arnynt. Hawdd iawn i'w wneud yn eich ail iaith, ond efo sgil-effeithiau mawr yn yr achos yma, gan ei bod hi wedi anwybyddu sylwadau'r cyhoedd am addasrwydd y gadair/bag.  Y wers ar gyfer busnesau sy'n ceisio gwerthi yn y farchnad Ffrengig, neu unrhyw farchnad dramor, yw gwrando a chyfathrebu gyda chwsmeriaid.  Fe fydd hyn yn anoddach nag yn y DU ond gyda'r posibilrwydd o wobrwyon mawr
  • Roedd yna ambell i gamgymeriad diwylliannol, yn enwedig pan wnaeth Suzie gofyn cwestiynau sylfaenol megis "Ydy'r Ffrancwyr yn gyrru?" ac "Ydy’r Ffrancwyr yn hoffi eu plant?" Doniol iawn ar y teledu, ond yn niweidiol iawn yn farchnad. Mae'n hawdd iawn i dramgwyddo diwylliant anghyfarwydd, ac mae cydbwysedd ofalus rhwng y pethau sydd gan ddau ddiwylliant yng nghyfarwydd, a gwahaniaethau go iawn.

Sut felly all cwmni cyfieithu helpi busnes sy'n gobeithio masnachu mewn wlad tramor? Y gwasanaeth mwyaf amlwg yw gwasanaethau cyfieithu ysgrifenedig.. Fe fydd angen lleoleiddio unrhyw ddefnydd marchnata, gan gynnwys gwefannau e-farchanta. Yna mae pacedi'r nwyddau, labeli, a dogfennau megis cyfarwyddiadau, sydd angen eu cyfieithu i'r iaith leol.

Mae cwmnïau cyfieithu hefyd yn darparu gwasanaethau ychwanegol, dyma rhai ohonynt:

  • Cyfieithu ar y pryd: mewn cyfweliad y tîm a'r safon gorau o'r iaith sydd a'r fantais, mae gwasanaeth proffesiynol o help gan ei fod yn sicrhau bod chi'n deall beth sy'n mynd ymlaen. Dewiswch yn ofalus gan nad yw deall ychydig o bob iaith yn ddigon i gyfieithu, mae'n broffesiwn llawn sgil, a dyw'r cyfieithwyr gorau ddim yn aros yn barod i ddechrau gweithio i chi o fewn cwpwl o oriau.  Defnyddiwn gyfieithwyr proffesiynol yn unig.
  • Cyfieithwr lleol: weithiau mae angen rhywun yn y wlad sydd yn gallu gwneud y galwadau ffôn perthnasol yn yr iaith leol. Mae hyn yn gallu bod yn effeithiol iawn.
  • Marchnata'r cyfryngau cymdeithasol: os ydych am lansio prosiectau marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol megis Twitter, fe fydd angen cyfieithiadau cywir ac effeithlon.

 

 

cyfieithu cyfarwyddiadau aml-iaith

Mae cyfieithu aml-iaith yn bwysicach nag erioed yn y byd modern, hyd yn oed yng nghanol dirwasgiad, mae cwmnïau yn troi ei golwg at farchnadoedd tramor i gynnal neu dyfu eu rhan o'r farchnad a chynyddu eu helw; mae cyfieithu aml-iaith yn rhan bwysig o'r broses.  Mae better languages yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar gyfer cleientiaid mawr a bach, yn cynnwys cyfarwyddiadau amryw o gynnyrch.  Weithiau nid yw cleientiaid eingwasanaethau cyfieithu am un cyfuniad o ieithoedd, yn ymwybodol o'r amrywiaeth o wasanaethau rydym yn cynnig, neu'r ystod eang o arbenigaethau. Mae pob un o'n cyfieithwyr yn ieithydd proffesiynol, yn gweithio o fewn eu harbenigedd ac yn cyfieithu i mewn i'w famiaith.

Cwmni Cyfieithu

Os ydych yn chwilio am gwmni cyfieithu, mae betterlanguages.com yn cynnig ystod o ieithoedd blaenllaw, yn arbenigwyr mewn nifer o feysydd ac ond yn defnyddio cyfieithwyr rhugl. Rydym yn hoff o ffurfio perthnasau hir dymor gyda chleientiaid, er ein bod yn barod i weithio ar ddarnau o waith unigol, wrth gwrs. Y rheswm am berthnasau hir dymor yw bod cyfieithu llawer yn fwy effeithiol os ydyn yn deall anghenion ein client a natur ei waith. Wrth gwrs, mae hyn yn cymryd amser, ond gyda pherthynas da, a thîm o gyfieithwyr, prawfddarlenwyr a rheolwyr prosiect sefydlog, rydych yn elwa o ymroddiad a chefnogaeth partner strategol. Rydym yn gweithio’n galed yn better languages ar ein gwasanaeth cwsmer, ac mae tuedd i’n cleientiaid dod yn ôl atom.
Os hoffech wybod mwy amdanom, y gwasanaethau cyfieithu a’r gwasanaethau iaith rydym yn cynnig, cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffon i drafod eich anghenion.

Cyfieithu Gwefannau

Rydym yn arbenigwyr mewn cyfieithu gwefannau, rydym yn defnyddio arbenigwyr yn eu maes i mewn i bob iaith flaenllaw yn y byd. Mae'n bwysig i gofio bod angen defnyddio arddull wahanol wrth gyfieithu pob un math o safwe.  Er enghraifft, mae angen ddisgrifiadau manwl cywir ar safwe e-fasnach, ble mae masnachu yn holl bwysig.  Gall defnydd geiriau’r cyfieithwr bod yn bwysig iawn, er enghraifft gall "faux fur" cael ei gyfieithu i Sbaeneg fel "ffwr ffug", a fyddai hyn yn gywir ond yn lletchwith iawn.  Fyddai'n well defnyddio "ffwr dynwared" sydd yn llifo’n fwy naturiol. Mae gan rhai gwefannau llawer o gynnwys technegol, ac rydym yn defnyddio cyfieithwyr o'r arbenigedd addas. Mae'n bosib fod gan wefan cyfuniad o arbenigaethau, er enghraifft gallir fod yn wefan masnacha, ond yn cynnwys telerau ac amodau o fusnes sydd yn alw am arbenigedd yn y gyfraith.  Os oes angen gallwn ddefnyddio cyfieithwyr sydd ag arbenigaethau gwahanol ar yr un wefan. Cysylltwch â betterlanaguages.com i drafod eich anghenion ar gyfer cyfieithu gwefannau.

Cyfieithu Ardystiedig

Mae cyfieithu ardystiedig yn cael ei ddefnyddio pan mae hi'n angenrheidiol bod y ddogfen yn gywir ac yn ffyddlon. Rydym yn cydnabod nad yw pawb yn ymwybodol o sut y mae cyfieithu ardystiedig yn gweithio, felly rydym wedi paratoi tudalen newydd gyda’n gwybodaeth angenrheidiol am gyfieithu ardystiedig.

Mae anghenion cyfieithu ardystiedig yn wahanol ym mhob gwlad, ac y maent yn seiliedig ar bwrpas y ddogfen. Er enghraifft, mae gan Sbaen system "traductor jurado" ble mae cyfieithwyr wedi cael eu hawdurdodi i weithio ar ddogfennau cyfreithiol yn benodol. Mae mwy o wybodaeth am gyfieithu ardystiedig ar gael yma.

Cyfieithu Am Ddim – Syniad da, neu beidio?

Yn ddiweddar rydym wedi ychwanegu tudalen wybodaeth i’n safwe ynglŷn â “cyfieithu am ddim”, ac fe fyddai o ddiddordeb i ni gael clywed eich barn a phrofiadau ar y pwnc yma.  Ein profiad ni yw bod gwasanaethau “cyfieithu am ddim” yn difrodi enw da cyfieithu, gan eu bod yn awgrymu y gall peiriant cyflawni gwaith technegol a phroffesiynol cyfieithwr i’r un safon. Os oedd peiriant yr un mor effeithiol â chyfieithwr, a fyddai sefydliad mor bwerus â llywodraeth yr UDA wedi gwario $11.8 biliwn tybiedig ar wasanaethau cyfieithu y flwyddyn ddiwethaf?

Dirwasgiad – pa ddirwasgiad?

Er ein bod ni’n gwybod bod llawer o fusnesau ac unigolion yn dioddef o ganlyniad i’r dirwasgiad presennol, mae’n bleser gan betterlanguages.com Cyf gyhoeddi’r lefel uchaf erioed o fusnes yn ail chwarter 2008. Roedd y galw am wasanaethau cyfieithu ar ei uchaf erioed i’r cwmni o ganlyniad i gyfuniad o fwy o archebion oddi wrth gleientiaid presennol, ac ennill busnes cyfieithu newydd oddi wrth gwsmeriaid newydd. Adroddodd Mike Hunter, y Prif Weithredwr, fod “y galw am wasanaethau cyfieithu yn dal i godi, gyda llawer o fusnesau’n ceisio gwneud mwy o werthu mewn marchnadoedd tramor. Rydym wedi cael ymholiadau newydd o’r Unol Daleithiau, o gwmnïau sydd am ehangu mewn marchnadoedd Ewropeaidd. Mae cwsmeriaid presennol yn edrych ar farchnadoedd newydd hefyd. Eleni rydym wedi cyfieithu mwy i Tseinïeg Symleiddiedig, Arabeg a Rwsieg nag i unrhyw ieithoedd eraill.”

lansio gwefan newydd

Gobeithio bod golwg y wefan newydd at eich dant, rydym wedi canolbwyntio ar y fersiwn Saesneg yn gyntaf, a bydd y fersiynau wedi eu cyfieithu’n dilyn cyn bo hir. Ein nod yw ychwanegu’r cyfieithiad Cymraeg, wedi ei ddilyn gan y cyfieithiad Frangeg, cyfieithiad Fflemineg, cyfieithiad Almaeneg a chyfieithiad Sbaeneg. Yna rydym yn mynd i ychwanegu ieithoedd ychwanegol.
Y bwriad yw rhoi i ddarllenwyr brofiad gwell o’r wefan. Rydym hefyd am ychwanegu erthyglau a chynnwys ychwanegol, felly cadwch lygaid arni.